bg-consulting

Profesionalne konsultacje
Gospodarka rynkowa
http://www.cdv.pl/doradztwo-i-coaching.html

Jednym z rodzajów gospodarki, zresztą bardzo krytykowanym przez anarchistów i komunistów, jest gospodarka rynkowa. To gospodarka, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez podmioty gospodarcze. Takimi podmiotami są przede wszystkim: gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe i rząd. Podmioty te kierują się własnym interesem i postępują zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania.

www.designestore.pl

Podstawą podejmowania tych decyzji są przede wszystkim informacje płynące z rynku takie, jak ceny dóbr i usług, ceny czynników wytwórczych, płace, stopy procentowe, stopy zysku, kursy papierów wartościowych, kursy walutowe oraz oczekiwania podmiotów gospodarczych co do kształtowania się wszystkich wymienionych czynników w przyszłości. Najbardziej znanym i dominującym we współczesnym świecie przykładem gospodarki rynkowej jest oczywiście gospodarka kapitalistyczna. Jednakże należy pamiętać, że te dwie gospodarki nie są synonimem. Bowiem gospodarki przedkapitalistyczne także opierały się na rynku, jako mechanizmie dystrybucji i alokacji, w związku z tym także zalicza się je do kategorii gospodarek rynkowych.